กลุ่มบริษัทบลูแอนด์ไว์จำกัด

กลุ่มบริษัทบลูแอนด์ไว์จำกัด บริการรับ ขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค สู่ร้านค้า โมเดินเทรด เช่น บิกซี โลตัส ทั่วภูมิภาคทุกจังหวัดในประเทศไทย ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ตะวันตก ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้

  

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

        กลุ่มบริษัทบลูแอนด์ไวท์ มุ่งเน้นในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบแบบวงจร
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลากรคนไทย ที่มีความสามารถในวงการโลจิสติกส์ และพันธมิตรผู้ให้บริการโลจิสติกส์อื่นที่มีจุดแข็งที่ต่างกัน มาร่วมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมถึงสามารถก้าวไปแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการที่มีความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจร เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


พันธกิจ

1. สร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
3. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในด้านการทำงาน และ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค

 

133 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210