กลุ่มบริษัทบลูแอนด์ไว์จำกัด

กลุ่มบริษัทบลูแอนด์ไว์จำกัด บริการรับ ขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค สู่ร้านค้า โมเดินเทรด เช่น บิกซี โลตัส ทั่วภูมิภาคทุกจังหวัดในประเทศไทย ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ตะวันตก ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้

  

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

        กลุ่มบริษัทบลูแอนด์ไวท์ มุ่งเน้นในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบแบบวงจร
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลากรคนไทย ที่มีความสามารถในวงการโลจิสติกส์ และพันธมิตรผู้ให้บริการโลจิสติกส์อื่นที่มีจุดแข็งที่ต่างกัน มาร่วมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมถึงสามารถก้าวไปแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้ใช้บริการ


พันธกิจ

1. พัฒนาเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะในด้านการทำงาน และมีความเป็นอยู่ที่ดี
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
4. สร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
5. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
6. มุ่งสู่ทุนมหาชน


 

133 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210