บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

การด้านความปลอดภัยในองค์กร
      บริษัท บลู แอนด์ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยที่มีผลต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนรวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และเป็นการควบคุมมิให้เกิดความสูญเสียต่อบุคลากร ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน จึงดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานกฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย กำหนด เช่น การกำหนดคู่มือความปลอดภัย,อบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานใหม่,ตรวจสอบพื้นที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สนทนาความปลอดภัย (Safety Talk),การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน,รวมถึงการจัดบอร์ดข่าวสารความปลอดภัย เป็นต้นs
การด้านความปลอดภัยในองค์กร
      บริษัท บลู แอนด์ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยที่มีผลต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนรวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และเป็นการควบคุมมิให้เกิดความสูญเสียต่อบุคลากร ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน จึงดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานกฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย กำหนด เช่น การกำหนดคู่มือความปลอดภัย,อบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานใหม่,ตรวจสอบพื้นที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สนทนาความปลอดภัย (Safety Talk),การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน,รวมถึงการจัดบอร์ดข่าวสารความปลอดภัย เป็นต้นs
การด้านความปลอดภัยในองค์กร
      บริษัท บลู แอนด์ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยที่มีผลต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนรวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และเป็นการควบคุมมิให้เกิดความสูญเสียต่อบุคลากร ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน จึงดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานกฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย กำหนด เช่น การกำหนดคู่มือความปลอดภัย,อบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานใหม่,ตรวจสอบพื้นที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สนทนาความปลอดภัย (Safety Talk),การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน,รวมถึงการจัดบอร์ดข่าวสารความปลอดภัย เป็นต้นs
การด้านความปลอดภัยในองค์กร
      บริษัท บลู แอนด์ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยที่มีผลต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนรวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และเป็นการควบคุมมิให้เกิดความสูญเสียต่อบุคลากร ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน จึงดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานกฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย กำหนด เช่น การกำหนดคู่มือความปลอดภัย,อบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานใหม่,ตรวจสอบพื้นที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สนทนาความปลอดภัย (Safety Talk),การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน,รวมถึงการจัดบอร์ดข่าวสารความปลอดภัย เป็นต้นs
การด้านความปลอดภัยในองค์กร
      บริษัท บลู แอนด์ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยที่มีผลต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนรวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และเป็นการควบคุมมิให้เกิดความสูญเสียต่อบุคลากร ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน จึงดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานกฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย กำหนด เช่น การกำหนดคู่มือความปลอดภัย,อบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานใหม่,ตรวจสอบพื้นที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สนทนาความปลอดภัย (Safety Talk),การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน,รวมถึงการจัดบอร์ดข่าวสารความปลอดภัย เป็นต้นs

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click