บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
5 / 6


การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557
บลู แอนด์ ไวท์ ได้มีการจัดให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่มีความชำนานงาน เพื่อตามจุดประสงค์ดังนี้
<ul>
  <li>เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน</li>
  <li>เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน</li>
  <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคุ้นเคยและเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</li>
  <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิง</li>
  <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวในการระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น</li>
</ul>

    การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557
    บลู แอนด์ ไวท์ ได้มีการจัดให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่มีความชำนานงาน เพื่อตามจุดประสงค์ดังนี้
    <ul>
      <li>เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน</li>
      <li>เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน</li>
      <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคุ้นเคยและเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</li>
      <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิง</li>
      <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวในการระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น</li>
    </ul>

    การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557
    บลู แอนด์ ไวท์ ได้มีการจัดให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่มีความชำนานงาน เพื่อตามจุดประสงค์ดังนี้
    <ul>
      <li>เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน</li>
      <li>เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน</li>
      <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคุ้นเคยและเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</li>
      <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิง</li>
      <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวในการระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น</li>
    </ul>

    การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557
    บลู แอนด์ ไวท์ ได้มีการจัดให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่มีความชำนานงาน เพื่อตามจุดประสงค์ดังนี้
    <ul>
      <li>เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน</li>
      <li>เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน</li>
      <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคุ้นเคยและเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</li>
      <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิง</li>
      <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวในการระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น</li>
    </ul>

    การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557
บลู แอนด์ ไวท์ ได้มีการจัดให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่มีความชำนานงาน เพื่อตามจุดประสงค์ดังนี้
<ul>
  <li>เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน</li>
  <li>เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน</li>
  <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคุ้นเคยและเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</li>
  <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิง</li>
  <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวในการระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น</li>
</ul>

    การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557
    บลู แอนด์ ไวท์ ได้มีการจัดให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่มีความชำนานงาน เพื่อตามจุดประสงค์ดังนี้
    <ul>
      <li>เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน</li>
      <li>เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน</li>
      <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคุ้นเคยและเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</li>
      <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิง</li>
      <li>เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวในการระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น</li>
    </ul>

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click