บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
1 / 2
2 / 2


    กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ จัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่
    การปฐมนิเทศน์ พนักงานใหม่ เดือน กรกฎาคม 2557 เรื่อง ความเป็นมาของบริษัทฯ, กฎระเบียบ และ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทำงาน พร้อมการปฏิบัติงานภายใต้อุปกรณ์ ป้องกัน PPE<br>
    วัตถุประสงค์
    <ul>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงที่มาที่ไปของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงรูปแบบ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงระเบียบปฏิบัติในสถานที่ทำงานและการทำงานร่วมกันในบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น</li>
    </ul>

    กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ จัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่
    การปฐมนิเทศน์ พนักงานใหม่ เดือน กรกฎาคม 2557 เรื่อง ความเป็นมาของบริษัทฯ, กฎระเบียบ และ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทำงาน พร้อมการปฏิบัติงานภายใต้อุปกรณ์ ป้องกัน PPE<br>
    วัตถุประสงค์
    <ul>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงที่มาที่ไปของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงรูปแบบ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</li>
      <li>เพื่อให้พนักงานทราบถึงระเบียบปฏิบัติในสถานที่ทำงานและการทำงานร่วมกันในบริษัทฯ</li>
      <li>เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น</li>
    </ul>

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click