Loading...
BLUE & WHITE GROUP

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารจัดการสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้ใช้บริการ


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะในด้านการทำงาน และมีความเป็นอยู่ที่ดี
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
4. สร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
5. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
6. มุ่งสู่ทุนมหาชน

2015 © BLUE & White. ALL Rights Reserved.