บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ อบรม การขับรถยกไฟฟ้า
อบรม การขับรถยกไฟฟ้า อย่างถูกวิธี และปลอดภัย (BASIC DRIVER TRAINING AND SAFETY COURSE.) ณ ห้องอบรมบริษัทฯ ชาน8 ในวันเสาร์ ที่ 19 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา โดย มี คุณประวิทย์ พรฐิติฉันท์ , คุณชัยศักดิ์ ศิลปรัศมี , คุณพรม นิโถ เป็นผู้สังเกตุการณ์ มา กำกับดูแล และฝ่ายประสานงานอบรม คุณสุรีย์ภรณ์ เทพอาษา ​(HRD) และคุณจักรพันธ์ แสงตา (IT)
กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ อบรม การขับรถยกไฟฟ้า
อบรม การขับรถยกไฟฟ้า อย่างถูกวิธี และปลอดภัย (BASIC DRIVER TRAINING AND SAFETY COURSE.) ณ ห้องอบรมบริษัทฯ ชาน8 ในวันเสาร์ ที่ 19 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา โดย มี คุณประวิทย์ พรฐิติฉันท์ , คุณชัยศักดิ์ ศิลปรัศมี , คุณพรม นิโถ เป็นผู้สังเกตุการณ์ มา กำกับดูแล และฝ่ายประสานงานอบรม คุณสุรีย์ภรณ์ เทพอาษา ​(HRD) และคุณจักรพันธ์ แสงตา (IT)
กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ อบรม การขับรถยกไฟฟ้า
อบรม การขับรถยกไฟฟ้า อย่างถูกวิธี และปลอดภัย (BASIC DRIVER TRAINING AND SAFETY COURSE.) ณ ห้องอบรมบริษัทฯ ชาน8 ในวันเสาร์ ที่ 19 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา โดย มี คุณประวิทย์ พรฐิติฉันท์ , คุณชัยศักดิ์ ศิลปรัศมี , คุณพรม นิโถ เป็นผู้สังเกตุการณ์ มา กำกับดูแล และฝ่ายประสานงานอบรม คุณสุรีย์ภรณ์ เทพอาษา ​(HRD) และคุณจักรพันธ์ แสงตา (IT)
กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ อบรม การขับรถยกไฟฟ้า
อบรม การขับรถยกไฟฟ้า อย่างถูกวิธี และปลอดภัย (BASIC DRIVER TRAINING AND SAFETY COURSE.) ณ ห้องอบรมบริษัทฯ ชาน8 ในวันเสาร์ ที่ 19 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา โดย มี คุณประวิทย์ พรฐิติฉันท์ , คุณชัยศักดิ์ ศิลปรัศมี , คุณพรม นิโถ เป็นผู้สังเกตุการณ์ มา กำกับดูแล และฝ่ายประสานงานอบรม คุณสุรีย์ภรณ์ เทพอาษา ​(HRD) และคุณจักรพันธ์ แสงตา (IT)
กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ อบรม การขับรถยกไฟฟ้า
อบรม การขับรถยกไฟฟ้า อย่างถูกวิธี และปลอดภัย (BASIC DRIVER TRAINING AND SAFETY COURSE.) ณ ห้องอบรมบริษัทฯ ชาน8 ในวันเสาร์ ที่ 19 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา โดย มี คุณประวิทย์ พรฐิติฉันท์ , คุณชัยศักดิ์ ศิลปรัศมี , คุณพรม นิโถ เป็นผู้สังเกตุการณ์ มา กำกับดูแล และฝ่ายประสานงานอบรม คุณสุรีย์ภรณ์ เทพอาษา ​(HRD) และคุณจักรพันธ์ แสงตา (IT)
กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ อบรม การขับรถยกไฟฟ้า
อบรม การขับรถยกไฟฟ้า อย่างถูกวิธี และปลอดภัย (BASIC DRIVER TRAINING AND SAFETY COURSE.) ณ ห้องอบรมบริษัทฯ ชาน8 ในวันเสาร์ ที่ 19 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา โดย มี คุณประวิทย์ พรฐิติฉันท์ , คุณชัยศักดิ์ ศิลปรัศมี , คุณพรม นิโถ เป็นผู้สังเกตุการณ์ มา กำกับดูแล และฝ่ายประสานงานอบรม คุณสุรีย์ภรณ์ เทพอาษา ​(HRD) และคุณจักรพันธ์ แสงตา (IT)
กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ อบรม การขับรถยกไฟฟ้า
อบรม การขับรถยกไฟฟ้า อย่างถูกวิธี และปลอดภัย (BASIC DRIVER TRAINING AND SAFETY COURSE.) ณ ห้องอบรมบริษัทฯ ชาน8 ในวันเสาร์ ที่ 19 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา โดย มี คุณประวิทย์ พรฐิติฉันท์ , คุณชัยศักดิ์ ศิลปรัศมี , คุณพรม นิโถ เป็นผู้สังเกตุการณ์ มา กำกับดูแล และฝ่ายประสานงานอบรม คุณสุรีย์ภรณ์ เทพอาษา ​(HRD) และคุณจักรพันธ์ แสงตา (IT)

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click