บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์

นโยบายความเป็นส่วนตัว BLUE & WHITE LOGISTICS

1. บทนำ

1.1 บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และ บริการคลังสินค้า

เราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่ออธิบายการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยหรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตามจุดประสงค์ของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในที่นี้ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

1.3 การใช้บริการ การสมัครสมาชิก การเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการเข้าถึงบริการกับทาง บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ ของท่าน ได้รับทราบและตกลงยินยอมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านยินยอม ให้เราเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หากท่านไม่ยินยอมจะไม่สามารถใช้บริการ สมัครสมาชิก เยี่ยมชมเว็บไซต์เรา และการเข้าถึงบริการของ บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ ได้

2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์

2.1 เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ www.bwlogistics.co.th กับ บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ดังนี้

2.2 นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) เป็นต้น

2.3 บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยหรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศ ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

3. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ จัดส่งใบเสร็จและใบกำกับภาษี ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ เท่านั้น

3.2 บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

4. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จะจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยมีระยะเวลาการเก็บรักษาเท่าที่จำเป็นในสัญญาการให้บริการ หรือตามที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนด โดยเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่มีการลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาสิ้นสุด เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว เราจะลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลโดยทันที

และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการ เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูล

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม (Third-party)

ในกรณีที่ บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือ กิจกรรมของ บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ เป็นต้น บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์

6. การขอใช้สิทธิของท่านตามหลักกฎหมาย

ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายท่านสามารถขอใช้สิทธิในการลบ แก้ไข โอน ตลอดจนอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดก็ตามที่ เว็บไซต์ www.bwlogistics.co.th จัดเก็บไว้ โดย เมื่อมีการยื่นคำร้อง เราจะดำเนินการให้ท่านทันที ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ โดยท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 ดังนี้

7. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบาย ฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ดังต่อไปนี้
บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด
133 หมู่ 1 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
www.bwlogistics.co.th
info@bwlogistics.co.th
Facebook : bwlogisticsthai
Line : @bwlogistics
ฝ่ายบริการลูกค้า : 08-1858-2028, 06-3205-1652, 06-3242-9946
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ : 08-1941-5085, 06-3205-0677, 08-1844-3272

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click