บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ ศึกษาดูงาน การจัดการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
    คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ ศึกษาดูงาน การจัดการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
    คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ ศึกษาดูงาน การจัดการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
    คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ ศึกษาดูงาน การจัดการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
    คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ ศึกษาดูงาน การจัดการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
    คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ ศึกษาดูงาน การจัดการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
    คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click