บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท บลูแอนด์ืไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณชาญชัย นุ่มใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและคุณนรภัทร จันทร์ผ่อง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ต้อนรับคณะศึกษาและอาจารย์ จากคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่วนงานต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ การบริหารงานโดยรวม ระบบขนส่งของบริษัท และนอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในส่วนต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท บลูแอนด์ืไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณชาญชัย นุ่มใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและคุณนรภัทร จันทร์ผ่อง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ต้อนรับคณะศึกษาและอาจารย์ จากคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่วนงานต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ การบริหารงานโดยรวม ระบบขนส่งของบริษัท และนอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในส่วนต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท บลูแอนด์ืไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณชาญชัย นุ่มใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและคุณนรภัทร จันทร์ผ่อง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ต้อนรับคณะศึกษาและอาจารย์ จากคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่วนงานต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ การบริหารงานโดยรวม ระบบขนส่งของบริษัท และนอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในส่วนต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท บลูแอนด์ืไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณชาญชัย นุ่มใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและคุณนรภัทร จันทร์ผ่อง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ต้อนรับคณะศึกษาและอาจารย์ จากคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่วนงานต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ การบริหารงานโดยรวม ระบบขนส่งของบริษัท และนอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในส่วนต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท บลูแอนด์ืไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณชาญชัย นุ่มใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและคุณนรภัทร จันทร์ผ่อง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ต้อนรับคณะศึกษาและอาจารย์ จากคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่วนงานต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ การบริหารงานโดยรวม ระบบขนส่งของบริษัท และนอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในส่วนต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท บลูแอนด์ืไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณชาญชัย นุ่มใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและคุณนรภัทร จันทร์ผ่อง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ต้อนรับคณะศึกษาและอาจารย์ จากคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่วนงานต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ การบริหารงานโดยรวม ระบบขนส่งของบริษัท และนอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในส่วนต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท บลูแอนด์ืไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณชาญชัย นุ่มใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและคุณนรภัทร จันทร์ผ่อง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ต้อนรับคณะศึกษาและอาจารย์ จากคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่วนงานต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ การบริหารงานโดยรวม ระบบขนส่งของบริษัท และนอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในส่วนต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท บลูแอนด์ืไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณชาญชัย นุ่มใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและคุณนรภัทร จันทร์ผ่อง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ต้อนรับคณะศึกษาและอาจารย์ จากคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่วนงานต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ การบริหารงานโดยรวม ระบบขนส่งของบริษัท และนอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในส่วนต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท บลูแอนด์ืไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณชาญชัย นุ่มใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและคุณนรภัทร จันทร์ผ่อง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ต้อนรับคณะศึกษาและอาจารย์ จากคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่วนงานต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ การบริหารงานโดยรวม ระบบขนส่งของบริษัท และนอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในส่วนต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท บลูแอนด์ืไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณชาญชัย นุ่มใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและคุณนรภัทร จันทร์ผ่อง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ต้อนรับคณะศึกษาและอาจารย์ จากคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่วนงานต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ การบริหารงานโดยรวม ระบบขนส่งของบริษัท และนอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในส่วนต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท บลูแอนด์ืไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณชาญชัย นุ่มใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและคุณนรภัทร จันทร์ผ่อง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ต้อนรับคณะศึกษาและอาจารย์ จากคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการส่วนงานต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ การบริหารงานโดยรวม ระบบขนส่งของบริษัท และนอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในส่วนต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click