บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5


    กลุ่มบริษัท บลู แอนด์ ไวท์ ได้จัดทำโครงการ บำรุงรักษา คลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร และ ชุมชน (ซอย บางเตย 3) ประจำปี 58(แบบระยะยาว)
    สืบเนื่องจากประชาชนที่มีบ้านเรือน ที่พักอาศัยในพื้นที่ตั้งแต่ ด้านหลังโรงงานเป็นต้นไป ที่ต้องจำเป็นใช้น้ำเพื่อการเกษตร และใช้ในครัวเรือน บางครั้งช่วงหน้าแล้ง
    ทำให้คลองดังกล่าวเกิดการตื้นเขิน เพราะมีขยะต่างๆ รวมทั้งกิ่งไม้ ใบหญ้า หล่นลงไปในคลอง เป็นที่มาของการเกิดน้ำเน่าเสียโดย<br>
    1.การขุดลอกคูคลอง บริเวณด้านหลังโรงงาน
    ขนาดกว้าง ประมาณ ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐-๒๐๐ เมตร
    และลึก ประมาณ ๒.๐๐ เมตร(ในบางจุด ที่รถขุดสามารถเข้าพื้นที่ขุดได้)
    <br>2.การเก็บขยะบริเวณคูคลอง ขยะที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำ และบริเวณใกล้เคียง
    3.การหย่อนสารEM (EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง
    กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ) ลงไปในคูคลองด้านหลัง โดยมีประสิทธิภาพดังนี้<br>
    1. กำจัดพิษ<br>
    2. ต่อต้านเชื้อโรค<br>
    3. มีพลังแอนติออกซิเดชั่นสูง<br>
    4. ปรับสภาพ น้ำ<br>
    5. ปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ให้เป็นกลาง<br>
    6. หมักและย่อยให้เกิดสารอาหารได้เร็ว<br>
กลุ่มบริษัท บลู แอนด์ ไวท์ ได้จัดทำโครงการ บำรุงรักษา คลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร และ ชุมชน (ซอย บางเตย 3) ประจำปี 58(แบบระยะยาว)
    สืบเนื่องจากประชาชนที่มีบ้านเรือน ที่พักอาศัยในพื้นที่ตั้งแต่ ด้านหลังโรงงานเป็นต้นไป ที่ต้องจำเป็นใช้น้ำเพื่อการเกษตร และใช้ในครัวเรือน บางครั้งช่วงหน้าแล้ง
    ทำให้คลองดังกล่าวเกิดการตื้นเขิน เพราะมีขยะต่างๆ รวมทั้งกิ่งไม้ ใบหญ้า หล่นลงไปในคลอง เป็นที่มาของการเกิดน้ำเน่าเสียโดย<br>
    1.การขุดลอกคูคลอง บริเวณด้านหลังโรงงาน
    ขนาดกว้าง ประมาณ ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐-๒๐๐ เมตร
    และลึก ประมาณ ๒.๐๐ เมตร(ในบางจุด ที่รถขุดสามารถเข้าพื้นที่ขุดได้)
    <br>2.การเก็บขยะบริเวณคูคลอง ขยะที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำ และบริเวณใกล้เคียง
    3.การหย่อนสารEM (EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง
    กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ) ลงไปในคูคลองด้านหลัง โดยมีประสิทธิภาพดังนี้<br>
    1. กำจัดพิษ<br>
    2. ต่อต้านเชื้อโรค<br>
    3. มีพลังแอนติออกซิเดชั่นสูง<br>
    4. ปรับสภาพ น้ำ<br>
    5. ปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ให้เป็นกลาง<br>
    6. หมักและย่อยให้เกิดสารอาหารได้เร็ว<br>
กลุ่มบริษัท บลู แอนด์ ไวท์ ได้จัดทำโครงการ บำรุงรักษา คลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร และ ชุมชน (ซอย บางเตย 3) ประจำปี 58(แบบระยะยาว)
    สืบเนื่องจากประชาชนที่มีบ้านเรือน ที่พักอาศัยในพื้นที่ตั้งแต่ ด้านหลังโรงงานเป็นต้นไป ที่ต้องจำเป็นใช้น้ำเพื่อการเกษตร และใช้ในครัวเรือน บางครั้งช่วงหน้าแล้ง
    ทำให้คลองดังกล่าวเกิดการตื้นเขิน เพราะมีขยะต่างๆ รวมทั้งกิ่งไม้ ใบหญ้า หล่นลงไปในคลอง เป็นที่มาของการเกิดน้ำเน่าเสียโดย<br>
    1.การขุดลอกคูคลอง บริเวณด้านหลังโรงงาน
    ขนาดกว้าง ประมาณ ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐-๒๐๐ เมตร
    และลึก ประมาณ ๒.๐๐ เมตร(ในบางจุด ที่รถขุดสามารถเข้าพื้นที่ขุดได้)
    <br>2.การเก็บขยะบริเวณคูคลอง ขยะที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำ และบริเวณใกล้เคียง
    3.การหย่อนสารEM (EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง
    กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ) ลงไปในคูคลองด้านหลัง โดยมีประสิทธิภาพดังนี้<br>
    1. กำจัดพิษ<br>
    2. ต่อต้านเชื้อโรค<br>
    3. มีพลังแอนติออกซิเดชั่นสูง<br>
    4. ปรับสภาพ น้ำ<br>
    5. ปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ให้เป็นกลาง<br>
    6. หมักและย่อยให้เกิดสารอาหารได้เร็ว<br>
กลุ่มบริษัท บลู แอนด์ ไวท์ ได้จัดทำโครงการ บำรุงรักษา คลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร และ ชุมชน (ซอย บางเตย 3) ประจำปี 58(แบบระยะยาว)
    สืบเนื่องจากประชาชนที่มีบ้านเรือน ที่พักอาศัยในพื้นที่ตั้งแต่ ด้านหลังโรงงานเป็นต้นไป ที่ต้องจำเป็นใช้น้ำเพื่อการเกษตร และใช้ในครัวเรือน บางครั้งช่วงหน้าแล้ง
    ทำให้คลองดังกล่าวเกิดการตื้นเขิน เพราะมีขยะต่างๆ รวมทั้งกิ่งไม้ ใบหญ้า หล่นลงไปในคลอง เป็นที่มาของการเกิดน้ำเน่าเสียโดย<br>
    1.การขุดลอกคูคลอง บริเวณด้านหลังโรงงาน
    ขนาดกว้าง ประมาณ ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐-๒๐๐ เมตร
    และลึก ประมาณ ๒.๐๐ เมตร(ในบางจุด ที่รถขุดสามารถเข้าพื้นที่ขุดได้)
    <br>2.การเก็บขยะบริเวณคูคลอง ขยะที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำ และบริเวณใกล้เคียง
    3.การหย่อนสารEM (EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง
    กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ) ลงไปในคูคลองด้านหลัง โดยมีประสิทธิภาพดังนี้<br>
    1. กำจัดพิษ<br>
    2. ต่อต้านเชื้อโรค<br>
    3. มีพลังแอนติออกซิเดชั่นสูง<br>
    4. ปรับสภาพ น้ำ<br>
    5. ปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ให้เป็นกลาง<br>
    6. หมักและย่อยให้เกิดสารอาหารได้เร็ว<br>
กลุ่มบริษัท บลู แอนด์ ไวท์ ได้จัดทำโครงการ บำรุงรักษา คลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร และ ชุมชน (ซอย บางเตย 3) ประจำปี 58(แบบระยะยาว)
    สืบเนื่องจากประชาชนที่มีบ้านเรือน ที่พักอาศัยในพื้นที่ตั้งแต่ ด้านหลังโรงงานเป็นต้นไป ที่ต้องจำเป็นใช้น้ำเพื่อการเกษตร และใช้ในครัวเรือน บางครั้งช่วงหน้าแล้ง
    ทำให้คลองดังกล่าวเกิดการตื้นเขิน เพราะมีขยะต่างๆ รวมทั้งกิ่งไม้ ใบหญ้า หล่นลงไปในคลอง เป็นที่มาของการเกิดน้ำเน่าเสียโดย<br>
    1.การขุดลอกคูคลอง บริเวณด้านหลังโรงงาน
    ขนาดกว้าง ประมาณ ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐-๒๐๐ เมตร
    และลึก ประมาณ ๒.๐๐ เมตร(ในบางจุด ที่รถขุดสามารถเข้าพื้นที่ขุดได้)
    <br>2.การเก็บขยะบริเวณคูคลอง ขยะที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำ และบริเวณใกล้เคียง
    3.การหย่อนสารEM (EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง
    กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ) ลงไปในคูคลองด้านหลัง โดยมีประสิทธิภาพดังนี้<br>
    1. กำจัดพิษ<br>
    2. ต่อต้านเชื้อโรค<br>
    3. มีพลังแอนติออกซิเดชั่นสูง<br>
    4. ปรับสภาพ น้ำ<br>
    5. ปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ให้เป็นกลาง<br>
    6. หมักและย่อยให้เกิดสารอาหารได้เร็ว<br>

Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คลิก Click